Categories
数据资讯

2023全球各国语言使用人数排行

目前世界上哪种语言的使用人数最多?英语以11.32亿的人数排行第一,以下是完整榜单:

英语:11.32亿
中文(普通话):11.17亿
印地语(印度):6.15亿
西班牙语:5.34亿
法语:2.8亿
阿拉伯语:2.74亿
孟加拉语(印度):2.65亿
俄语:2.58亿
葡萄牙语:2.34亿
印尼语:1.99亿
乌尔都语(印度、巴基斯坦):1.7亿
德语:1.32亿
日语:1.28亿
斯瓦希里语:0.98亿
马拉塔语(印度):0.95亿
泰卢固语(印度):0.93亿
西旁遮普语(印度):0.93亿
中文(江浙上海话):0.82亿
泰米尔语(印度):0.81亿
土耳其语:0.80亿
韩语(朝鲜语):0.77亿
越南语:0.77亿
中文(粤语):0.74亿
爪哇语:0.68亿
意大利语:0.68亿
埃及语:0.65亿
豪萨语:0.63亿
泰语:0.61亿
吉吉拉特语(印度):0.61亿